آیا شما مسئول یا نماینده گروه ، کانون یا تشکل فرهنگی هستیید ؟