بخش‌های کنگره

موضوعات فراخوان

اهداف

مقررات

۲۰ هدیه نقدی
به مبلغ هشت میلیون ریال
به ۲۰ برگزیده
۹ تیرماه ۱۳۹۸
۲۰ تیرماه ۱۳۹۸
همزمان با روز عفاف و حجاب