محورهای جشنواره

فدای دخترم

مسابقه حدیث کرامت

آذین‌بندی

چند رسانه‌ای